OMAVALVONTASUUNNITELMA

1. PALVELUJEN TUOTTAJAN TIEDOT

 

Yrityksen nimi

Kohto Oy

Ytunnus

3013840-6

Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Yrityksen sijaintikunta

Espoo

Yrityksen postiosoite

Haltiantie 3 F

Postinumero

02300

Postitoimipaikka

Espoo

Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Satu Riihelä

Puhelin

040 705 3491

Sähköpostiosoite

satu(at)omageronomi.fi

 

 

 

 1. YRITYKSEN TOIMINTAPERIAATTEET

 

 

Toimintaajatus

Kohto Oy:n OmaGeronomi-palvelu tuottaa seniorin kotiin kokonaisvaltaisesti hyvinvointia ja elämänlaatua kohentavaa palvelua. Palvelun sisältö määritellään aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Palveluun voi sisältyä esimerkiksi liikuntaa, ulkoilua, erilaista harrastustoimintaa, asiointiapua, digiasioissa avustamista, kodinhoidossa avustamista, ruuanlaittoa ja ostoksilla käymistä. Meille ihminen on aina kokonaisuus ja hyvinvoinnin tukemisessa on otettava huomioon fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen ulottuvuus.

 

Arvot ja toimintaperiaatteet

Meidän palvelumme on aina ihmislähtöistä ja asiakkaan ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa. Olemme asiakkaalle luotettava tuki ja turva, jonka apuun voi aina luottaa. Teemme sen, minkä lupaamme luotettavasti, täsmällisesti, innostavasti ja kannustavasti. Tuemme asiakkaan omia voimavaroja ja kannustamme niiden käyttöön. Haluamme tuottaa asiakkaillemme merkityksellisyyden kokemuksia ja luoda toivoa.

 

 1. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, VASTUUT JA VASTUUHENKILÖT

 

Omavalvonnasta vastaavan yrityksen johdon edustaja ja tehtävät:

Satu Riihelä

toimitusjohtaja

vastaa omavalvonnan organisoimisesta, toimeenpanosta ja seurannasta

Omavalvonnasta vastaavan henkilön yhteystiedot ja tehtävät (jos eri henkilö kuin edellä)

 

Omavalvonnan suunnittelu ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet (nimi ja ammattinimike)

Satu Riihelä, toimitusjohtaja, geronomi AMK, FM

Jaana Rossi, palvelujohtaja, geronomi AMK

Kuvaus henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen (Voi olla osana perehdyttämissuunnitelmaa)

Omavalvontasuunnitelma käydään jokaisen työntekijän ja mahdollisten harjoittelijoiden kanssa henkilökohtaisesti läpi.

 

 

 1. ASIAKKAAN JA OMAISEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE

 

Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (millä keinoin ja kuinka usein asiakkailta ja omaisilta hankitaan palautetta?)

Palautetta kerätään suullisesti koko palvelusuhteen ajan. Yrityksen verkkosivuilla on lomake, jolla palautetta voi antaa milloin tahansa. Lisäksi asiakkaita pyydetään täyttämään palautelomake kolmen kuukauden välein. Palautteen antamiseen kannustetaan. Palautetta pyydetään myös asiakassuhteen päättyessä.

 

Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä (miten asiakaspalautteet käsitellään yrityksessä / toimintayksikössä?)

Asiakaspalautteet käsitellään luottamuksellisesti. Tarvittaessa palautteesta keskustellaan palautteen antajan kanssa. Palautteeseen suhtaudutaan myönteisesti ja sitä käytetään toiminnan kehittämiseen. Asiakastyytyväisyys on toimintamme tärkein prioriteetti.

 

Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä (miten saatua palautetta hyödynnetään?)

Jos asiakas on esittänyt parannusehdotuksia toimintaan, ne arvioidaan ja pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Havaitut epäkohdat korjataan välittömästi. Me olemme olemassa asiakasta varten.

 

 

 1. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

 

Kuvaus menettelystä, jolla toiminnan riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti (miten yrityksessä tehdään ennakkokartoitus riskeistä, kriittisistä työvaiheista ja vaaratilanteista?)

Riskienhallinta kuuluu kaikille jokapäiväisessä työssä. Ennakointi tehdään asiakaskohtaisesti selvittämällä etukäteen asiakkaan toimintakyky sekä toimintaan vaikuttavat sairaudet ja lääkitys, ja kirjaamalla toiminnan sisältö tarkasti palvelusuunnitelmaan. Varmistetaan, että kaikki asiakkaan kanssa työskentelevät henkilöt tuntevat asiakkaan tilanteen ja hänen mahdolliset riskinsä.

Myös kaikkien työntekijöiden ammattitaito on osa riskienhallintaa.

 

Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään

Työntekijät raportoivat omavalvonnasta vastaavalle henkilölle läheltä piti -tilanteista välittömästi. Läheltä piti -tilanteet käsitellään työntekijän ja tarvittaessa asiakkaan kanssa välittömästi. Tapahtumat käydään läpi myös koko henkilökunnan kokouksissa.

 

Kuvaus menettelystä, jolla havaitut epäkohdat korjataan

Havaitut epäkohdat korjataan välittömästi ja virheistä opitaan. Päivitetyt toimintatavat kirjataan omavalvontasuunnitelmaan sekä henkilökunnan ohjeisiin välittömästi ja muuttuneista työtavoista tiedotetaan koko henkilökunnalle. Tarvittaessa järjestetään henkilökunnalle koulutusta.

 

Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille

Korjaavat toimenpiteet kirjataan henkilökunnan työohjeisiin ja muutoksista tiedotetaan sekä sähköisesti että henkilökunnan kokouksissa. Tarvittaessa epäkohtien korjaamisesta tiedotetaan muille yhteistyötahoille välittömästi toimijoiden välisestä viestinnästä sovitulla tavalla.

 

 

6. HENKILÖSTÖ

 

Kuvaus henkilöstön määrästä ja rakenteesta

Toiminnan alkaessa yrityksessä työskentelee kaksi henkilöä, joilla molemmilla on geronomin (AMK) koulutus.

Toiminnan laajentuessa rekrytoidaan lisää geronomeja sekä tarvittaessa muita henkilöitä myöhemmin määriteltäviin tehtäviin.

 

Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista

Työntekijöitä rekrytoidaan ensisijaisesti geronomien omien verkostojen kautta ja toissijaisesti työvoimapalvelujen kautta. Kelpoisuus tarkistetaan Valviran rekisteristä. Sijaiset hankitaan tarvittaessa ja asiakkaan kanssa sovitulla tavalla geronomien verkostoista.

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä

Jokaisen työntekijän kanssa käydään henkilökohtaisesti läpi yrityksen toimintaperiaatteet ja työskentelytavat. Uuden työntekijän mukana on aina ensimmäisillä asiakaskäynneillä yrityksen palveluista vastaava henkilö.

 

Kuvaus henkilökunnan /yrittäjän ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta

Henkilökunnan työhyvinvointia ylläpidetään huolehtimalla mielekkäästä työvuorosuunnittelusta sekä tarjoamalla mahdollisuus osallistua oman työn suunnitteluun sekä koko yrityksen asioita koskevaan päätöksentekoon. Koska palkattua henkilökuntaa ei vielä ole, osiota tarkennetaan myöhemmin.

 

Yrittäjä huolehtii omasta jaksamisestaan työkuormitusta tasapanottavilla harrastuksilla sekä ylläpitää ja kehittää osaamistaan osallistumalla alan tapahtumiin ja koulutukseen.

 

 

Kuvaus henkilöstöasioiden kehittämisestä

Osiota täydennetään myöhemmin.

 

 1. YRITYKSEN TOIMITILAT, LAITTEET JA TARVIKKEET

 

 

Kuvaus yrityksen toimitiloista

Yrityksellä ei ole toimitiloja asiakaskäytössä.

Kuvaus niistä laitteista ja tarvikkeista, joita käytetään asiakaskodeissa

Ei ole.

 

 

 1. ASIAKASTURVALLISUUS

 

 

Yrityksen turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot

Satu Riihelä

puh. 040 705 3491

satu(at)omageronomi.fi

Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta

Asiakasturvallisuus varmistetaan perehtymällä jokaisen asiakkaan tilanteeseen sekä toimintaan vaikuttaviin sairauksiin ja lääkitykseen etukäteen ja tekemällä täsmällinen palvelusuunnitelma.

 

Asiakasturvallisuus varmistetaan myös henkilökunnan ammattiosaamisella ja tarvittaessa tehdään moniammatillista yhteistyötä eri sidosryhmien ammattilaisten kanssa asiakkaan parhaaksi.

 

Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta, joista yritys vastaa

Yritys ei vastaan asiakkaan turvalaitteista tai turvajärjestelmistä.

Kuvaus asiakasturvallisuuden kehittämisestä

Asiakasturvallisuutta kehitetään varmistamalla henkilökunnan ammattiosaaminen.

 

 1. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

 

Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan palvelusopimuksen sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista

Palavelusopimus laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan, ja tarvittaessa omaisen tai edunvalvojan, kanssa. Asiakkaalle annetaan oma kappale sopimuksesta. Myös palvelun hinta määritellään palvelusopimuksessa. Yritys ei koskaan yksipuolisesti asiakkaan kanssa neuvottelematta muuta sopimuksen sisältöä.

Kuvaus kuluttajansuojaa koskevasta informaatiosta

Asiakassopimuksessa kerrotaan, että asiakkaalla on oikeus milloin tahansa peruuttaa palvelusopimus ja annetaan tähän yksilöidyt ohjeet. Toiminnassa noudatetaan aina kuluttajansuojalakia.

Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta

Yrityksemme kunnioittaa aina asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osallisuuden tukeminen on työmme keskeinen tarkoitus. Asiakas päättää aina itse toiminnan sisällöstä ja siihen liittyvistä yksityiskohdista. Me emme koskaan missään asiassa päätä mitään asiakkaan puolesta.

 

Suojelemme aina asiakkaan yksityisyyttä ja intimiteettiä. Meillä on ehdoton vaitiolovelvollisuus asiakkaan asioista.

 

Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan luovuttamista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista

Asiakas ei pääsääntöisesti luovuta yrityksellemme mitään omaisuuttaan. Asiakkaan luona säilytetään vihkoa, johon kirjataan tarpeellisia asioita, kuten mahdollinen kauppaostoksia varten meille luovutettu rahasumma. Myös vaihtovarojen palautus sekä ostokuitti liitetään vihkoon.

 

Jos asiakas jossain tilanteessa luovuttaisi yrityksellemme avaimen, luovutuksesta tehtäisiin erillinen sopimus.

 

Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti

Jos epäasiallista tai loukkaavaa kohtelua tulisi ilmi, asia selvitettäisiin perinpohjaisesti ja kyseinen työntekijä irtisanottaisiin asianmukaisesti. Meillä on nollatoleranssi asiakkaan epäasiallisen kohtelun suhteen. Tällainen kohtelu pyritään ennaltaehkäisemään työntekijöiden huolellisella rekrytoinnilla ja sillä, että kaikki sitoutuvat tuottamaan parasta mahdollista asiakaskokemusta.

 

Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta

Asiakassuhteen päättyessä pyydämme asiakkaalta palautetta, jota käytämme toimintamme kehittämiseen.

 

Vaitiolovelvollisuutemme jatkuu myös asiakassuhteen päätyttyä. Asiakasta koskevat tiedot poistetaan järjestelmistämme, kun niiden säilyttäminen ei enää ole välttämätöntä esimerkiksi kirjanpidollisista syistä.

 

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun, hänellä on oikeus tehdä reklamaatio yritykselle. Henkilö ja yhteystiedot, jolle reklamaatio osoitetaan

Satu Riihelä

puh. 040 705 3491

satu(at)omageronomi.fi

 

Kuvaus menettelytavasta, miten yrityksessä käsitellään sen toimintaa koskevat reklamaatiot

Reklamaatiot käsitellään perusteellisesti henkilökunnan kesken ja korjataan esiin tulleet epäkohdat. Samalla sovitaan toimintatavat, joilla estetään vastaavat reklamaatiot jatkossa.

 

Kuvaus kunnan ja palveluntuottajan välisestä yhteistyöstä asiakkaan palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa

Täydennetään myöhemmin.

 

Kuvaus asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvästä seurannasta ja kehittämisestä

Toimintaa kehitetään palautteen sekä mahdollisten lainsäädäntöön liittyvien muutosten pohjalta.

 

 • YRITYKSEN TOIMINNAN LAADUN VARMISTAMINEN

 

Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa ja hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta

Kaikki toimintamme tähtää asiakkaan toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseen. Toiminta perustuu jokaisen asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin ja sisältää niin fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen kuin sosiaalisen toimintakyvyn edistämistä ja tukemista.

Kuvaus päivittäisen toiminnan järjestämisestä

Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden perusteella muokataan tapaamisten sisältö, joka voi olla esimerkiksi liikuntaa, ulkoilua, kotiaskareiden hoitamista yhdessä, asioilla käymistä, seurustelua ja harrastuksissa avustamista.

Kuvaus hygieniakäytänteistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä

Kädet pestään aina asiakkaan luo saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa sekä muutoin tarvittaessa hyviä hygieniakäytänteitä noudattaen. Sairaana ei koskaan mennä asiakkaan luo.

 

 1. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY

 

Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä sekä salassapitosäädösten noudattamisesta

Asiakkaasta kerätään vain toiminnan kannalta välttämättömät tiedot.

Asiakastietoja kirjataan ja käsitellään aina vain lainsäädännön määrittelemällä tavalla salassapitosäädöksiä noudattaen. Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on asiakkaan ja Kohto Oy:n välinen asiakassuhde tai henkilön antama lupa yksilöityjen tietojensa käsittelyyn. Suostumus henkilötietojen tallentamiseen pyydetään henkilötietojen keräämisen yhteydessä yksilöityä tarkoitusta varten.

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Satu Riihelä

satu(at)omageronomi.fi

puh. 040 705 3491

 

Kuvaus, miten asiakasta informoidaan henkilötietojen käsittelystä

Tietosuoja- ja rekisteriseloste on saatavilla yhtiön verkkosivuilla ja siihen linkitetään aina, kun asiakas lähettää tietojaan. Puhelinkontakteissa asiakkaalle kerrotaan tietojen kirjaamisesta ja pyydetään lupa. Henkilökohtaisissa tapaamisissa on seloste mukana paperiversiona ja asiakassopimuksissa pyydetään lupa henkilötietojen käsittelyyn selosteen mukaisesti.

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuojaasioihin ja asiakirjahallintoon

Jokainen työntekijä perehdytetään henkilötietojen käsittelyn säännöksiin ja prosesseihin henkilökohtaisesti.

Kuvaus henkilötietolain 10§ mukaisen rekisteriselosteen ylläpitämisestä

Rekisteriselostetta päivitetään tarvittaessa ja seloste on saatavilla verkkosivuillamme ja pyydettäessä myös tulosteena.

Kuvaus asiakirjojen arkistoinnista ja päättyneiden asiakassuhteiden asiakirjojen käsittelystä

Sähköiset asiakirjat säilytään salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojatuilla palvelimilla, joihin on pääsy vain yhtiön vastuuhenkilöillä. Paperiset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain yhtiön johtohenkilöillä. Päättyneiden asiakassuhteiden asiakirjat tuhotaan tietoturvallisesti, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarkoituksenmukaista, lukuun ottamatta kirjanpitolain nojalla säilytettäviä dokumentteja.

 

Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa

Tiedotamme muille toimijoille asiakkaan tilanteesta asiakkaan luvalla. Tiedottamisesta sovitaan tarpeen mukaan ja asiakaskohtaisesti.

 

Kuvaus asiakastietojen käsittelyn kehittämisestä

Asiakastietojen käsittelyä kehitetään tarpeen mukaan lainsäädännön määrittelemissä rajoissa.

 

 1. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA

 

Kuvaus siitä, miten yritys valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua

Mahdollisiksi alihankkijoiksi valitaan vain yrityksiä, jotka sitoutuvat Kohto Oy:n korkeisiin laatuvaatimuksiin ja joiden arvot vastaavat meidän arvojamme.

Luettelo alihankkijoista

Alihankkijoita ei vielä ole.

Kuvaus alihankintana tuotettujen palvelujen kehittämisestä

Alihankkijoita ei vielä ole.

 

 1. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI

 

Kuvaus yrityksen omavalvonnan toteuttamisen seurannasta

Omavalvonnan toteutumista seurataan koko ajan. Mahdolliset poikkeamat selvitetään viikkokokouksissa tai kiireellisissä tapauksissa välittömästi. Kaikki työntekijät raportoivat omavalvonnan vastuuhenkilölle poikkeamista.

Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisestä

Omavalvontasuunnitelma vahvistetaan aina vuosittain. Muutokset kirjataan omavalvontasuunnitelmaan välittömästi.

Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan. Omavalvontasuunnitelma vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään.

 

 

Espoossa, 16. syyskuuta 2019

 

Satu Riihelä, toimitusjohtaja, Kohto Oy

Onko sinulla kysyttävää omavalvontasuunnitelmastamme? Voit ottaa yhteyttä oheisella lomakkeella.

  color
  https://www.omageronomi.fi/wp-content/themes/rayko/
  https://www.omageronomi.fi/
  #c1c1c1
  style1
  paged
  Loading posts...
  /home/omageron/public_html/
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  Enter your email here
  off
  off